Lening van erfgenaam verrekenen met erfenis?

Lening van erfgenaam verrekenen met erfenis?

Home » Lening van erfgenaam verrekenen met erfenis?
Wordt een lening van een erfgenaam verrekend met de erfenis?

Ja, een schuld van de erfgenaam aan de erflater wordt verrekend met zijn of haar erfdeel.

Erfgenaam heeft schuld en recht op erfdeel

Ouder kind

Het kan voorkomen dat een erfgenaam geld van de erflater heeft geleend. Bijvoorbeeld een ouder-kind lening. De erfgenaam heeft dan een schuld aan de erflater. Tegenover die schuld staat een recht of vordering tot terugbetaling van de schuld. Maar bij het overlijden van de erflater krijgt de erfgenaam ook recht op (een deel van) de erfenis. Hoe zit het dan?

Verrekening lening en erfenis

In dat geval wordt de lening of vordering op de erfgenaam verrekend met het erfdeel van die erfgenaam. Ook als dat niet zo is afgesproken. Je streept de schuld en het erfdeel dus tegen elkaar weg. De erfgenaam heeft recht op zijn of haar erfdeel, verminderd met de geldschuld.

Als het erfdeel van de erfgenaam groter is dan de schuld, houdt de erfgenaam dus nog een deel van zijn erfdeel over. Maar als er bijvoorbeeld €1.000 is geleend en het erfdeel € 800 is, blijft de erfgenaam een schuld aan de mede-erfgenamen houden van € 200. De mede-erfgenamen erven namelijk ook het recht op terugbetaling van de geldlening. En als er geen mede-erfgenamen zijn? Dan houdt de erfgenaam na verrekening niets over.

Hieronder geven we nog een (reken)voorbeeld.
Erfgenaam A heeft € 10.000 geleend van zijn of haar ouder. Deze schuld maakt onderdeel uit van het bezit van de overleden ouder. De ouder komt te overlijden en heeft een nalatenschap van € 30.000 op de bank en € 10.000 als vordering op erfgenaam A.

Erfgenaam A heeft niks afgelost. Er zijn twee kinderen A en B. Erfgenaam A en B hebben allebei recht op de helft, dus ieder € 20.000. Maar erfgenaam A had al een schuld van € 10.000. En dat is nu een schuld aan erfgenaam B. Dan wordt de schuld van A van € 10.000 verrekend met zijn of haar erfdeel van € 20.000. Dat betekent dat erfgenaam A na verrekening dus een erfdeel van € 10.000 overhoudt.

Toekomstig erfdeel verrekenen

Maar kan een erfgenaam zijn of haar toekomstig erfdeel ook verrekenen met een lening? Nee, dat kan alleen als de erfgenaam en erflater dat hebben afgesproken. Je kan dus een lening afsluiten die je later zal verrekenen met je erfdeel. Let wel op dat je dan wel rente moet betalen (of ieder jaar moet bijschrijven bij de hoofdsom). Doe je dat niet dan is er fiscaal geen sprake van een lening.

Dat verrekenen moet je zo uitvoeren zoals hiervoor beschreven.