Privacybeleid Familiebank

Home » Privacybeleid Familiebank

Familiebank.nl is een dienst van

Notariële Diensten B.V. info@notarielediensten.nl IBAN: NL52 RABO 0331 6520 13
Pompmolenlaan 19 B 03 48 22 00 77 BTW: NL859039432B01
3447 GK Woerden KvK: 72233176
Privacyverklaring
Versie: september 2021

 1. Algemeen
  Notariële Diensten BV, gevestigd aan Pompmolenlaan 19 b, 3447 GK Woerden, is
  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
  privacyverklaring.
  Contactgegevens:
  https://www.notarielediensten.nl
  Pompmolenlaan 19 b 3447 GK Woerden
  085 0290568
  Niek Kuster is de Functionaris belast met de Gegevensbescherming van Notariële Diensten BV. Hij is te bereiken via info@familiebank.nl.
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Notariële Diensten BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
  diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  Voornaam
  Geboortenaam
  Achternaam
  Geslacht
  Geboortedatum
  Geboorteplaats
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Familierelatie
  Bankrekeningnummer
 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Notariële Diensten BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@familiebank.nl , dan verwijderen wij deze informatie.
 4. Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens
  Notariële Diensten BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  Om uw account te kunnen aanmaken en beheren
  Het afhandelen van uw betaling
  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  voeren
  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
  Notariële Diensten BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 5. Geautomatiseerde Advisering en Contracten
  De software van Familiebank.nl maakt het voor u mogelijk om contracten op te stellen met anderen. Hierbij maakt de software gebruik van intelligente modellen en gegevens die u zelf heeft ingevoerd. Ook maakt de software berekeningen en geeft op maat gemaakte adviezen over financiële, fiscale en juridische zaken.
 6. Familiebank.nl maakt gebruik van andere aanbieders
  • PayIBAN, een systeem om het akkoord op documenten te formaliseren via een
  controle met uw persoonsdata bij de bank;
 7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Notariële Diensten BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle in artikel 2. genoemde categorieën geldt, dat wij deze minimaal bewaren totdat uw account is gesloten. Daarna bewaren wij de belangrijkste gegevens nog enkele maanden om een account eventueel te kunnen her-activeren. Daarna zijn alleen metagegevens en minimale persoonlijke data in ons bezit om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals fiscale aangiftes.
 8. Delen van persoonsgegevens met derden
  Notariële Diensten BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit
  noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
  eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
  opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Andere partijen die mogelijk onder strikte geheimhouding toegang kunnen hebben tot uw data zijn technische partijen die aan onze software werken.
 9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Notariële Diensten BV gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede
  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt
  opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
  noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
  ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
  Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, van uw
  browser verwijderen.
 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
  Notariële Diensten BV en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid.
  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u,
  waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde
  organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
  toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
  info@familiebank.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dat verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
  Notariële Diensten BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons
 11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Notariële Diensten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
  misbruik, neem dan contact op met de medewerker gegevensbeveiliging.